11/12/09

Esixe a E-ON factura da luz en galego!


Se eras cliente de Begasa, terás observado como desde que cambiou o distribuidor de último recurso na facturación enerxética, mudou o idioma no que recibías as túas comunicacións. As cartas e facturas que antes Begasa enviaba en galego, agora E-on envíaas en español.
Para solicitares recibir as facturas da luz no noso idioma, envía a túa queixa:

* Por fax: ao 942 01 09 68
* Por carta: Calle Medio, nº 12, 39003, Santander, España
* Por tlf.: 902 222 838
* Por correo electrónico: informacion@eon.com

Eis un modelo de carta para que a adaptes ao teu xeito:

---------------------------------------------------------

SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE DE E-ON COMERCIALIZADORA ÚLTIMO RECURSO S L:


Son D./Dna. ................................................................................., maior de idade, con DNI nº ...................., con teléfono para comunicacións .....................; antigo cliente de Begasa, e na altualidade cliente de E-ON Comercialidadora de Último Recurso SL .
Teño pois un contrato de de subministro de enerxía eléctrica para o meu domicilio na rúa ................................................. da localidade de .................... , e pola presente carta quero manifestarl o seguinte:
A empresa subministradora de electricidade (Begasa) respectaba a preferencia lingüística do seus clientes, de xeito que a relación comercial con eles era, no meu caso, en lingua galega.
Como ata día de hoxe todas as comunicación que recibin de E-ON Comercialidadora de Último Recurso SL non son en lingüa galega, quero solicitarlles o seguinte:
* Que de agora en diante todas as comunicacións escritas própias da nosa relación comercial, se desenvolvan polo menos en lingua galega.
* Que a atención persoal nas oficinas da empresa e no telefono de atención ao cliente, se preste, á escolla do cliente nas dúas linguas oficiais da nosa comunidade,.
* Que no seu defecto, me dea cumprida explicación das causas que motivan a negativa: nese caso ademais, quero que me informe sobre os dereitos que me asisten como consumidor para solicitar cambio de compañía subministradora de electricidade.

Sen outro particular, e agardando a súa resposta, reciba un cordial saúdo.

Asinado,

En Lugo, a de de 2009
Sem comentários: